راهبردهای کارکرد گرایانه در مدیریت پیام های رادیویی در توسعه اقتصادی
33 بازدید
محل نشر: همایش رادیو و جهاد اقتصادی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی